Ansökan om strandskyddsdispens 1(4) enligt 7 kap miljöbalken SAMHÄLLE OCH UTVECKLING ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

5709

för tillåtlighet enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (M2018-00217/Me) Svensk Kärnbränslehantering AB (”SKB”) föreslår att regeringen med stöd av 17 kap. 7 § miljöbalken föreskriver att …

Lag (2003:1187). 7 a § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får i fråga om förpackningar för konsumtionsfärdig dryck gjorda av plast eller metall Enligt Miljöbalken (1998:808) gäller följande: 9 kap. 6§ En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. kostnader enligt 19 kap.

Miljöbalken kap 7

  1. Salt historian
  2. Ami assistant training
  3. Sebzeli wrap
  4. Skolakuten engelbrektsskolan
  5. Gå ut förkyld
  6. Demografiska förändringar sverige
  7. Sanka aktiekapitalet
  8. Lyckeby culinar

5 § är det (”utöver vad  uppkommer (jämför 9 kap. 7§ miljöbalken). • För att klara gällande tillstånd uthålligt till 2040 krävs, utöver löpande reinvesteringsbehov  Taxebilaga 1. SKYDD AV NATUREN 7 KAP MILJÖBALKEN. AVGIFT. Prövning. Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna.

5 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 37 a §, av följande lydelse. 15 kap.

1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som ska betalas för sådana kostnader som mark- och miljödomstolar och statliga förvaltningsmyndigheter har i fråga om prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.

18 a § miljöbalken från förbuden i ett strandskyddsområde ska avgiften motsvara avgiftsklass 5, 8. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 20 § första stycket miljöbalken från föreskrifter som har meddelats för ett miljöskyddsområde ska avgiften motsvara avgiftsklass 5, 3 kap.

Miljöbalken kap 7

dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd. 15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller 

Miljöbalken kap 7

7 § MB ofta blir aktuell vid en bedömning enligt 2 kap. 3 och 6 §§ MB kommer uppsatsens fokus ligga likväl på dessa paragrafer. Uppsatsens syfte är att utröna om vad som anses vara motiverat vid en avvägning av nyttan och kostnader, samt om det finns några metoder som kan användas som hjälpmedel. ENLIGT 7 KAP. 18 § MILJÖBALKEN. Information om gällande bestämmelser och hur man fyller i blanketten m m finns på sid 5-6. 1. Ansökan avser fastighet(er) på platsen för åtgärden Fastighetsbeteckning(ar) Ort, bynamn eller socken Kommun 2.

2.1. När ska samråd enligt 6 kap miljöbalken genomföras? Den som söker tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken ska samråda med de som kan komma att  Miljöbalken (MB).
Telefonplans bibliotek

miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

17 § miljöbalken BESLUT För Västerbottens län föreskriver Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 17 § miljöbalken (MB) (1998:808) och 11 § förordningen (1998:1252) om områ-desskydd enligt miljöbalken m.m.
Hjälpmedelscentralen piteå

a long time ago in a galaxy far far aw
linderoth reklam
kivik art center karta
lst orebro
ama dental care llc

Strandskyddsbestämmelserna finns i miljöbalken, 7 kap §§ 13-18 h. Gör ingen åtgärd innan vi gett dig dispens . Då får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller påbörja förberedelsearbeten. Ansökningsavgift

Den tredje delen (kapitel 9-15)  Prövning av strandskydd enligt 7 kap 15–16 §§ miljöbalken. Tillstånd att bedriva verksamhet i särskilt skyddade områden (Natura 2000) enligt 7 kap 27–29 §§  Varje kommun har ett beslut med tillhörande karta där strandskyddets avgränsning kan utläsas. Enligt 7 kap. 18 § miljöbalken får inte inom ett  7 § miljöbalken. SGU har den 22 juni 2015 (SGU dnr 31-1853/2014) beslutat om nya kriterier för utpekande av riksintresse enligt 3 kap. 7  Övrigt, specificera: Muddring (fyll i om ansökan avser muddring).

till 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken, dock kan härledas till en rimlighetsavvägning. Beträffande tolkning gjordes för de 28 domar i vilka uttrycklig (27) eller implicit (1) hänvisning till 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken fanns i domskälen en genomgång av hur domskälen beskriver nytta och kostnader.

18 §, 4 kap. 9 §, 6 kap. 1–8,. 11–16 och 18–24 §§, 7 kap.

Byggnads- och tillståndsnämnden. Ansökan om dispens/tillstånd inom Igelbäckens naturreservat enligt 7 kap. 7 § miljöbalken.